LG KG270 / MG160 Service Manual

LG KG270 / MG160 Service Manual නොමිලේම ලබාගන්න

Lg-Kg270-Mg160-paripatha.com

tl-download

Samsung SGH-C170 Service Manual

Samsung SGH-C170 Service Manual නොමිලේම ලබාගන්න

Samsung-C170_2-paripatha.com

tl-download

Samsung SGH I600 Service Manual

Samsung SGH I600 Service Manual නොමිලේම ලබාගන්න

samsungsghi600-paripatha.com

tl-download

Samsung SGH-E340 Service Manual

මොබයිල් ෆෝන් හදන යාළුවන්ට සර්විස් මෙනුවල් ලබාදෙන්න මට සිතුන.ඔයාලට උවමනා මෙනුවල් තියේද බලන්නකෝ

Samsung SGH-E340-paripatha.com

tl-download

SMD Coad පොතක්

paripatha
ඉලෙක්ට්‍රොනික් විශය සැම තත්පරෙන් තත්පරෙම අළුත් වෙනවා.ඉතින් අපේ යාළුවන්ට SMD Coad පොතක් ලබාදෙන්න මට සිතුන.PDF ආකාරයේ පොතක් පහත අයිකනය ක්ලික් කර ලබාගන්න.tl-download

one Km rang FM Transmmitor Circuit

Tkak hd¨‍jfka f*ia nqla tfla hd¨‍fjla wy, ;snqk lsf,da óg¾ 1 isg 4 olajd ;rx. úisrejd yßkak mq¨‍jka id¾:l g%dkaiaógrhla keoao lsh,d’BFY50 j,g f.dvla wh wyqfj,d tl lanka 1km transmitter largwid¾;l lrf.k ;sfhkafka’kuq;a ,xldjg f.dvla ldf,lg biafi,a, f.kdj BFY50 g%dkaiaisiag¾ kï f.dvla fyd|g jev lr, ;sfha’oekakï msgfldgqfjÈ kïn¾ m%skaÜ lrkj¨‍’lula kE tal w;yßuqflda’wo Thd,g ,ndfokafka b;du ir, mßm:hla’fohla lshkak ´k’fï mrm:h g%dkaiaóg¾ j, m%d;ñl wjÈfha mßm:hla’kuq;a fïl uu w;ayod n,mq b;d fyd| mßm:hla’áu¾ tlla iy fldhs,a tllska iqir lsÍug mq¨‍jka’fuys wjdishla jkafka iemhqï fjda,afÜÊ wvq fjkak wvqfjkak ixLHd;h tlu ;ekl msysgqjkak neye’uq,skau mßm:h idod th g MIC lshk ;ekg Tnf.a maf,ah¾ tflka ´äfhda is.ak,a tlla ,ndfokak’ ^maf,ahrfha fjd,shsï tl f.dvla wvq lrkak &tfia lr Tnf.a f¾äfhdafjka t*a tï j,g oud pek,a tlla fkdue;s ;ekl k;r lr g%dkaiaógrfha áurfhka iy fldhs,a tflka iqir lr.kak’ó,Õ <smsfhka 1KM ÿrg fuu g%dkaiaógrh Wmfhda.S lrka isÿ lrkafka flfiao lsh, lshkakï’my;ska meyeÈ,s mßm:h ,nd.kak

tl-download

ZENER DIODE Data Sheet 1

bf,lafg%dksla jev lrk whg f.dvla jeo.;a j.=jla’ta fik¾ vfhdv ^ZENER DIOD& fjda,aàh;djhka n,d.; yels jkfia vfhdv kïnrhg wod, fjda,aÜ m%udkh flfiao hkak n,d.kak mq¨‍jka’fuu j.=fõ b;sßh wks;a <smsfhka bÈßm;a lrkakï’

zenner diode data-TL LANKA

<